حافظ عبدالکریمی Hafez Abdolkarimi

مطالب مرتبط قدر ضغط

چند مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قدر ضغط» ثبت شده است

برای فیدل کاسترو
  • قدر
  • رادیکالیسم در معماری
  • نیچه ی هیتلری یا هیتلرِِ نیچه ایی!
  • '